Praca socjalna

 

Praca socjalna wobec niepełnosprawności

Dyskusja wokół niepełnosprawności jest szczególnie ważna na kierunku praca socjalna, ponieważ niepełnosprawność ogranicza lub skutecznie uniemożliwia pełnienie pewnych ról społecznych oraz wykonywanie zadań życiowych. Oprócz trudności życiowych osób niepełnosprawnych związanych z barierami o charakterze architektonicznym i materialnym, które niejednokrotnie już na wstępie wykluczają z pewnych sfer, osoby niepełnosprawne napotykają również bariery o charakterze społecznym i interakcyjnym. Brak chęci wśród ludzi do udzielenia pomocy czy zorganizowania udogodnień, bierność czy niezrozumienie prowadzą do wykluczenia z życia społecznego i zmuszają osoby niepełnosprawne do rezygnacji ze swoich planów i życia w izolacji. Uczestnictwo w życiu społecznym jest sprawą niezwykle istotną dla każdego człowieka. Przynależność szczególnie do grup nieformalnych (towarzyskich, sąsiedzkich itp.) oraz poczucie więzi z innymi ludźmi często przesądza o poczuciu uczestnictwa społecznego lub izolacji społecznej. Dla osób niepełnosprawnych ważna może być możliwość rozwijania się naukowo i odnalezienie swojego miejsca również przestrzeni akademickiej. Stereotypy, niewłaściwe zachowania, postawy, brak tolerancji i akceptacji ze strony ludzi, często prowadzi do wycofania się ludzi niepełnosprawnych z życia społecznego, a także porzucenia aspiracji związanych ze studiami wyższymi. Panel skoncentrowany będzie na próbie odpowiedzenia na pytanie jak dla osób niepełnosprawnych jawią się możliwości uczestniczenia w życiu społecznym – na zasadach równych szans, bez dyskryminacji. Jak jest definiowana, rozumiana niepełnosprawność jako zjawisko społeczne, kulturowe i polityczne? Jakie wyzwania stoją przed badaczami w obszarze studiów nad niepełnosprawnością?

Praca socjalna wobec wyzwań współczesności

Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych określiło pracę socjalną jako profesję wspierającą zmianę społeczną, rozwiązywanie problemów powstających w relacjach międzyludzkich oraz wzmacnianie (empowerment) i wyzwalanie ludzi dla wzbogacenia ich dobrostanu. Uczestnicy panelu podjąć powinni refleksję nad rolami i zadaniami pracownika socjalnego we współczesnym świecie, w którym dostrzec można narastającą sferę problemów związanych z licznymi kwestiami społecznymi i zagrożeniami cywilizacyjnymi. Istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry pomocowe, które ukierunkowane będą na niesienie wsparcia i pomocy, ale także na kooperację z innymi podmiotami oraz ciągły (samo)rozwój. Przed pracownikami systemu opieki i pomocy społecznej pojawiają się coraz to nowe wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć. Wystąpienia zgłaszane do panelu podjąć powinny refleksję nad pytaniami: Czym jest nowoczesna praca socjalna? Jak w dojrzały sposób odnosić się do wyzwań, wobec których stają pracownicy socjalni we współczesnym świecie? Na jakich wartościach opiera się nowoczesna praca socjalna? Jakie są podstawowe zobowiązania profesji? W jakich sytuacjach i jak dalece wkraczać powinien z interwencją pracownik socjalny? W końcu – ile wolności i swobody w podejmowaniu działań pomocowych mieć powinni sami beneficjenci systemu?