Warsztaty

8 KONGRES MŁODEJ SOCJOLOGII – WARSZTATY

Do udziału w warsztatach zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH – także osoby nieuczestniczące (czynnie/biernie) w panelach 8 Kongresu Młodej Socjologii. Jeśli tematyka proponowanych spotkań jest Ci bliska – zarejestruj się i skorzystaj z wiedzy i umiejętności ekspertów-praktyków prowadzących warsztaty!

Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez wypełnienie formularza.

Kliknij poniżej, aby przejść do formularza rejestracyjnego.

1494108027_1

Rejestracja na warsztaty będzie możliwa w terminie 7 – 17 maja 2017 r.

 Uprzejmie informujemy, że o rejestracji na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby, których zgłoszenie zostanie zarejestrowane, otrzymają stosowną informację drogą mailową.


WARSZTATY ODBYWAJĄCE SIĘ W RAMACH 8 KONGRESU MŁODEJ SOCJOLOGII:

  •  ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA: Badacz w terenie – kwestie etyczne i nie tylko

Termin: 19 maja 2017 (piątek) godz. 15.50 – 17.50

Prowadzący: Dr hab. Marcin Lubaś (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Badania terenowe są nierozłącznym elementem antropologii. Badacz/badaczka wybierając się w teren, staje się częścią rzeczywistości, którą eksploruje. Podczas warsztatów podejmiemy próbę zastanowienia się nad tym, jaką postawę powinien przyjąć badacz/badaczka w terenie. Skoncentrujemy się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co badacz powinien wiedzieć oraz jak powinien się zachować w sytuacjach kryzysowych. Podejmiemy dyskusję nad fundamentalnym zagadnieniem, na ile badacz-antropolog może ingerować w badaną społeczność.

  • ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA: Czy antropologia tworzy fikcję? Kim jest autor w poznaniu antropologicznym?

Termin: 20 maja 2017 (sobota) godz. 10.00 – 12.00

Prowadzący: Dr hab. Marcin Lubaś (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Tekst jako finalny produkt pracy antropologa/antropolożki, przedstawia pewien rys badanej społeczności. Podczas warsztatów podejmiemy dyskusję o istotności tekstu oraz tego, jak tekst ma się do rzeczywistości. Uczestnicy spotkania staną przed wyzwaniem sformułowania odpowiedzi na pytanie, jak powinien wyglądać proces powstawania tekstu antropologicznego oraz czym on finalnie jest.

 DR HAB. MARCIN LUBAŚ – Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, antropolog społeczny. Prowadził badania terenowe dotyczące granic społecznych i stosunków międzyreligijnych na Bałkanach. Zajmuje się problematyką granic społecznych, synkretyzmu religijnego, polityk wielokulturowości i trans-kulturowości, a także teorią zmian kulturowych i epistemologią nauk społecznych. Publikował też prace na temat pamięci społecznej, społecznej organizacji przestrzeni, procesów re-tradycjonalizacji, metodologii i etyki badań terenowych.   Prowadzi wykłady na temat współczesnej teorii antropologicznej. Autor dwóch monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów m.in. z zakresu antropologii i etnografii Macedonii.

  • MIASTO I MIEJSKOŚĆ: Modelowanie przyszłości miasta

 Termin: 19 maja 2017 (piątek) godz. 15.50 – 17.50

Prowadzący: Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Współczesne miasta to przestrzenie wielkich szans rozwojowych, innowacji i zaawansowanych usług. Przed miastami stoją też poważne wyzwania czy wręcz problemy, związane z nierównym rozwojem społeczno-ekonomicznym różnych grup mieszkańców, dezintegracją społeczno-przestrzenną czy degradacją środowiska naturalnego. Odpowiedzią wobec tych wyzwań są różne modele rozwoju miejskiego, wyznaczające cele, priorytety i działania lokalnych polityk miejskich. Podczas warsztatów zbudujemy różne modele – smart city, sustainable city, green city, knowledge city, ageing- friendly city – zastanawiając się nad potrzebami i możliwościami wdrożenia tych modeli w rzeczywistości polskiej.

Uwaga: Minimalna liczba uczestników/uczestniczek (niezbędna do uruchomienia warsztatów): 12; Maksymalna liczba uczestników/uczestniczek: 20

DR HAB. MARTA SMAGACZ-POZIEMSKA Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Filologii Polskiej UJ. Odbyła kilkumiesięczne studia na Università Cattolica w Mediolanie oraz staż naukowo-badawczy w Centro per lo Studio della Moda e della Produzione Culturale w Mediolanie. Jej zainteresowania naukowe i badawcze związane są przede wszystkim z socjologią miasta, socjologią przestrzeni, problemami społecznymi występującymi w miastach oraz społecznymi reakcjami na nie. Od kilkunastu lat prowadzi badania nad procesami degradacji i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, partycypacji społecznej, jakości życia w środowisku miejskim. Jest autorką i współautorką książek i artykułów na temat rewitalizacji przestrzeni miejskiej, teorii i praktyki partycypacji społecznej, miejskich problemów. Autorka i współautorka ekspertyz, raportów i metod dla instytucji publicznych i pozarządowych, członkini wielodyscyplinarnych i międzyinstytucjonalnych zespołów zadaniowych.

  •  PRACA SOCJALNA: Osoba – rodzina – wspólnota. Aktualne wyzwania w kształceniu do pracy socjalnej

Termin: 20 maja 2017 (sobota) godz. 10.00 – 12.00

Prowadzący: Dr hab. Hubert Kaszyński (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Zadaniem uczestników spotkania będzie podjęcie dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami w kształceniu do pracy socjalnej. Warsztat skoncentrowany będzie wokół pytania o pożądany kształt nowoczesnego systemu edukacji studentów pracy socjalnej oraz kwestii odpowiedzialności adeptów sztuki wobec Osoby, rodziny, wspólnoty. Uczestnicy będą proszeni o aktywne włączenie się w pracę grupową oraz dyskusję również poprzez przedstawienie własnych opinii i doświadczeń związanych z systemem kształcenia oraz funkcjonowaniem instytucji integracji i pomocy społecznej.

DR HAB. HUBERT KASZYŃSKI – Jest socjologiem i pracownikiem socjalnym, adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2007-2013 kierownik socjologicznych studiów niestacjonarnych o specjalności pracy socjalnej, aktualnie pełni funkcję kierownika studiów na kierunku praca socjalna w Instytucie Socjologii UJ. Zaangażowany w terapię społeczną na rzecz osób chorujących psychicznie. Od 1997 współpracownik Powiatowego, a następnie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, założyciel i członek Zarządu Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Autor publikacji z zakresu socjologicznej pracy socjalnej, zdrowia psychicznego oraz ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Pełni funkcję doradcy ds. profesjonalizacji pracy socjalnej w Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

  • SOCJOLOGIA KRYTYCZNA: Wielkie Debaty Transformacji

 Termin: 20 maja 2017 (sobota) godz. 10.00 – 12.00

Prowadzący: Dr hab. Beata Kowalska (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Warsztaty będą mieć charakter serii mini-debat, które będą dotyczyć kwestii ważnych dla opinii publicznej okresu zmiany, w tym prywatyzacji, praw reprodukcyjnych, czy aktywności politycznej młodych ludzi. Zaczątek do dyskusji będą stanowić krótkie odczyty esejów sporządzonych przez studentów w ramach kursu dr hab. Beaty Kowalskiej „Wielkie Debaty Polskiej Transformacji” (eseje nie mają charakteru referatów). Zapraszamy wszystkich, dla których krytyczne podejście do znaczących społecznie problemów przeszłości jest podstawą myślenia o jutrze.

DR HAB. BEATA KOWALSKA – Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem jej zainteresowań naukowo-badawczych w ostatnich latach był muzułmański feminizm i sytuacja kobiet w krajach Bliskiego Wschodu. Temat ten pozwalał połączyć fascynacje naukowe z doświadczeniem w pracy w programach na rzecz równości płci w kraju i za granicą. Porowadzi kursy z dziedziny studiów rozwojowych, jak i studiów genderowych. Została wyróżniona najważniejszą nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za dydaktykę – Pro Arte Docendi. Najważniejsze stypendia i wykłady zagraniczne: Cambridge University, Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, American Centre for Oriental Research w Ammanie, New School for Social Research w Nowym Jorku, Rutgers University, Bufflo University.