Warsztaty

 

Zapraszamy (nie tylko czynnych uczestników – referentów) do udziału w warsztatach organizowanych w ramach 10. Kongresu Młodej Socjologii. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja, która odbywa się za pośrednictwem formularza online. Rejestracja na poszczególne warsztaty będzie otwarta do wyczerpania miejsc, liczba miejsc na poszczególnych warsztatach została wskazana w ich opisach (poniżej). Niektóre warsztaty odbywają się równolegle, dlatego istnieje możliwość udziału w maksymalnie 2 warsztatach, po jednym w każdym dniu. Bardzo prosimy uwzględnić tę informację podczas rejestracji, aby niepotrzebnie nie blokować miejsc.

 

Rejestracja na warsztaty 10. KMS została zakończona.


 

12 kwietnia 2019 (piątek), 12:30-14:30

  • MIESZKALNICTWO WOBEC ZMIAN KLIMATYCZNYCH W KONTEKŚCIE GLOBALNYM

Prowadzący: Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska (Instytut Socjologii UJ) & Dr Wojciech Szymalski (Habitat for Humanity Polska)

Opis: Warsztat zwraca uwagę na zagadnienie zmian w sposobie budowy oraz obsługi budynków, a także sposobów zamieszkiwania wynikających ze zmian klimatu. Zmiany dotyczą lub będą dotyczyły głównie umiarkowanych i wysokich szerokości geograficznych, gdzie dotychczas występowała duża zmienność pór roku, które zanikają oraz gdzie znacznemu wzrostowi ulegnie zwiększenie się częstotliwości dni gorących. W ramach warsztatu zostanie przedstawiona prezentacja omawiająca szeroko zagadnienie zmian klimatu i jego implikacje dla sektora mieszkalnictwa. Następnie w formule warsztatowej uczestnicy warsztatu zastanowią się nad społecznymi implikacjami takich problemów jak: interakcja człowiek-budynek, zmiany w sposobach wykorzystania budynków związane ze zmianami klimatu oraz migracjami wywołanymi zmianami klimatu, inwestycje w ochronę klimatu lub adaptację do zmian klimatu w budynkach wielorodzinnych. Warsztat odbywa się w ramach projektu edukacyjnego BUILD Solid Ground. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią Solid Ground, międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Limit uczestników: 20

  • PRACA SOCJALNA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. WARTOŚCI PRACY SOCJALNEJ W CZASACH NOWEGO RADYKALIZMU W EUROPIE

Prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Praca socjalna stoi współcześnie przed kolejnymi, zupełnie nowymi wyzwaniami związanymi z narastającymi nastrojami nacjonalistycznymi i zyskującym na znaczeniu populizmem. Ze zjawiskiem nowego radykalizmu mamy do czynienia w skali nie tylko naszego kraju i Europy, ale sięga ono znacznie szerzej stając się znaczącą kwestią globalną. Niezbędne staje się podjęcie dyskusji nad aksjologicznym wymiarem funkcjonowania społeczeństw, grup i jednostek, ale także poszukiwanie możliwości praktycznych interwencji pracowników socjalnych odpowiadających na zmieniające się potrzeby i oczekiwania społeczne. Podjęcie środków mających na celu wzmacnianie demokracji, począwszy od wsparcia grup marginalizowanych i zranionych, poprzez realną ochronę przed dyskryminacją, po wdrażanie konkretnych strategii prewencyjnych (w obszarze edukacji politycznej i społecznej, wzmacniania uczestnictwa i promocji partycypacji społecznej) wydaje się wyzwaniem i najważniejszym zadaniem tzw. terapeutów społecznych. Uczestnicy warsztatu podjąć powinni dyskusję wokół pytań: Czym jest nowy radykalizm? Jakie nowe zadania stoją przed pracownikami socjalnymi i jak powinni sobie z nimi radzić? Na jakich wartościach opierać się powinna współczesna praca socjalna? Jak w sposób odpowiedzialny odpowiedzieć na zmieniające się społeczne nastroje?

Limit uczestników: 15

 

13 kwietnia 2019 (sobota), godz. 11:45-13:45

  • JAK OBUDZIĆ MIASTO, CZYLI O TAJNIKACH PRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ MIASTA

Prowadzący: Dr Marta Klekotko (Instytut Socjologii UJ) & mgr Dominik Tokarski (Stowarzyszenie Moje Miasto)

Opis: Nauka praktycznych umiejętności pracy ze społecznościami. O tym, jak rozruszać miasto będzie opowiadał Dominik Tokarski, człowiek-instytucja, mistrz pokonywania technokratycznego oporu i zaklinacz ludzkiej energii, który na co dzień odmienia Katowice. Pokaże, jak dostrzegać moc w niemocy i jak małymi krokami robić w mieście wielkie rzeczy. Uwaga: Dominik inspiruje!

Limit uczestników: 20

  • ROLA EMOCJI W NAUCE – WARSZTATY AUTOETNOGRAFICZNE

Prowadząca: Dr hab. Grażyna Kubica-Heller (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Każdy uczestnik i każda uczestniczka życia naukowego musi przyznać  jak bardzo w tej sferze ludzkiej aktywności ważne są emocje. Choć obecnie jest to już dość banalna konstatacja, to długo jednak kwestia uczuć w tym „świecie rozumu”, jakim jest nauka, nie była poddawana badawczemu oglądowi ze względu na samą logikę dyskursu naukowego (jego jawne i ukryte założenia). Proponuję rozważyć ten problem przy użyciu autoetnografii. Jest to praktyka badawcza i pisarska „łącząca to, co autobiograficzne i osobiste, z tym, co kulturowe i społeczne”, to „pielęgnowanie żywego doświadczenia” wyrażonego w impresjonistycznej i literackiej formie; to obecność osoby badacza czy badaczki zarówno w procesie badawczym, jak i w tekście; silna refleksyjność; zaangażowanie; podatność na zranienie; metodologiczna otwartość; to stawianie prowokacyjnych pytań na temat własnej sprawczości i ograniczeń kulturowych. Autoetnografia opiera się na emocjach, introspekcji i ucieleśnieniu. Kumuluje się w „momentach wypełnionych zrozumieniem, w przebłyskach zjednoczenia i przeobrażeń”. Mam nadzieję, że nasze warsztaty będą takim przebłyskiem. Osoby zainteresowane tym warsztatem są proszone o zapoznanie się z moim artykułem Intelektualne epifanie, czyli o emocjach w nauce. Szkic autoetnograficzny (TEKST PDF),  który posłuży jako przykład i punkt wyjścia do refleksji. A następnie – stworzą tekst opisujący i analizujący problem „emocji w nauce” ze swojej perspektywy. Teksty te proszę przysłać na adres organizatorów (kms@uj.edu.pl) przed rozpoczęciem Kongresu, tj. do dnia 11 kwietnia 2019 r. Na warsztatach będziemy je dyskutować, a także poddamy się innym praktykom autoetnograficznym.

Limit uczestników: 15

  • CYFROWE OSTRZE KRYTYKI, CZYLI WSTĘP DO ŚWIATA GIER POWAŻNYCH I SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH

Prowadzący: mgr Damian Gałuszka (Instytutu Socjologii UJ)

Opis: Gry cyfrowe są obecnie jedną ze społecznie uznanych form spędzania czasu wolnego. Rozwój tego medium, którego początek datowany jest na lata 60. XX wieku, przebiegał wielotorowo, czego efektem jest jego wyjście poza czysto ludyczny wymiar. Dziś gry cyfrowe wykorzystywane są nie tylko do zabawy, ale także w tak zwanych „poważnych” celach. Wymienić tu można stosowanie gier wideo do nabywania kompetencji i wiedzy (tak zwany Digital Game-Based Learning), czy też projektowanie gier poważnych (ang. serious games). Te ostatnie mogą skupiać się na wątkach militarnych, politycznych czy religijnych. Mogą przyjmować formę osobistych narracji ukazujących doświadczenia twórcy, jak i narzędzi wpływu ideologicznego, projektowanych celem uświadomienia gracza o ważkich społecznych czy politycznych problemach. Proponowany warsztat stanowić będzie wprowadzenie do świata gier poważnych i społecznie zaangażowanych. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieć okazję nie tylko na dyskusję wokół wybranych tytułów tego rodzaju, ale też samodzielnie je wypróbują.

Limit uczestników: 15