Miasto i miejskość

  • MIASTO I MIEJSKOŚĆ: Modelowanie przyszłości miasta

 Termin: 19 maja 2017 (piątek) godz. 15.50 – 17.50

Prowadzący: Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska (Instytut Socjologii UJ)

Opis: Współczesne miasta to przestrzenie wielkich szans rozwojowych, innowacji i zaawansowanych usług. Przed miastami stoją też poważne wyzwania czy wręcz problemy, związane z nierównym rozwojem społeczno-ekonomicznym różnych grup mieszkańców, dezintegracją społeczno-przestrzenną czy degradacją środowiska naturalnego. Odpowiedzią wobec tych wyzwań są różne modele rozwoju miejskiego, wyznaczające cele, priorytety i działania lokalnych polityk miejskich. Podczas warsztatów zbudujemy różne modele – smart city, sustainable city, green city, knowledge city, ageing- friendly city – zastanawiając się nad potrzebami i możliwościami wdrożenia tych modeli w rzeczywistości polskiej.

Uwaga: Minimalna liczba uczestników/uczestniczek (niezbędna do uruchomienia warsztatów): 12; Maksymalna liczba uczestników/uczestniczek: 20

DR HAB. MARTA SMAGACZ-POZIEMSKA – Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Filologii Polskiej UJ. Odbyła kilkumiesięczne studia na Università Cattolica w Mediolanie oraz staż naukowo-badawczy w Centro per lo Studio della Moda e della Produzione Culturale w Mediolanie. Jej zainteresowania naukowe i badawcze związane są przede wszystkim z socjologią miasta, socjologią przestrzeni, problemami społecznymi występującymi w miastach oraz społecznymi reakcjami na nie. Od kilkunastu lat prowadzi badania nad procesami degradacji i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, partycypacji społecznej, jakości życia w środowisku miejskim. Jest autorką i współautorką książek i artykułów na temat rewitalizacji przestrzeni miejskiej, teorii i praktyki partycypacji społecznej, miejskich problemów. Autorka i współautorka ekspertyz, raportów i metod dla instytucji publicznych i pozarządowych, członkini wielodyscyplinarnych i międzyinstytucjonalnych zespołów zadaniowych.