Abstrakty

 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli – studentów i doktorantów – różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych: socjologów, pracowników socjalnych, antropologów, psychologów, politologów, prawników i młodych naukowców, którzy swoje naukowe rozważania osadzają w ponowoczesności.

Propozycje wystąpień (abstrakty) można przesyłać do 16 lutego 2018 roku. Zgłoszenie abstraktu następuje poprzez przesłanie właściwie wypełnionego formularza online.

Prosimy, aby propozycje wystąpień:

  • Nie zawierały w treści abstraktu danych osobowych Autora, ponieważ propozycje wystąpień będą oceniane anonimowo,
  • Nie przekraczały objętości 300 słów,
  • Miały maksymalnie dwóch Autorów/ki,
  • Były wysyłane w terminie najpóźniej do 16 lutego 2018.

Abstrakty nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane. Oceniane nie będą także abstrakty noszące znamiona plagiatu, jeśli takowy zostanie wykryty przez Organizatorów.

Kliknij poniżej, aby przejść do formularza zgłoszeniowego.
note-128x128

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia podczas konferencji zostaną przesłane do Autorów abstraktów najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 roku. Oceny będzie dokonywać Komisja, w skład której wchodzi przynajmniej jeden pracownik naukowy Instytutu Socjologii UJ ze stopniem naukowym co najmniej doktora.

Warunek czynnego uczestnictwa w konferencji (z referatem) stanowi uiszczenie opłaty konferencyjnej (szczegółowe informacje w zakładce “Rejestracja”). W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji Autora, którego referat został zakwalifikowany do wygłoszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Organizatorów drogą mailową (kontakt.kms.uj@gmail.com) do dnia 30 marca 2018 roku, aby możliwe było wprowadzanie zmian w programie Kongresu. Opłata konferencyjna nie podlega w tym przypadku zwrotowi.