Abstrakty

 

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów, przedstawicieli różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych: socjologów, pracowników socjalnych, antropologów, psychologów, politologów, prawników i innych młodych naukowców, których naukowe rozważania mieszczą się w proponowanej przez nas tematyce Kongresu.

Propozycje wystąpień (abstrakty) należy przesyłać do 17 lutego 2019 roku do godz. 23:59. Zgłoszenie abstraktu następuje poprzez przesłanie właściwie wypełnionego formularza online.

Kliknij poniżej, aby przejść do formularza zgłoszeniowego.

note-128x128

Prosimy, aby propozycje wystąpień:

  • nie zawierały w treści abstraktu danych, które pozwalają na identyfikację Autora – propozycje wystąpień będą oceniane anonimowo,
  • były zgłaszane przez maksymalnie dwóch Autorów,
  • nie przekraczały objętości 300 słów.

Abstrakty nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane. Do oceny nie będą także kierowane abstrakty noszące znamiona plagiatu, jeśli takowy zostanie wykryty przez organizatorów.

Oceny abstraktów będą dokonywać komisje tematyczne (odpowiadające sesji, do której kierowany jest abstrakt). Każda z nich będzie składać się z trzech osób, a jednym z członków zawsze będzie pracownik naukowy Instytutu Socjologii UJ ze stopniem naukowym doktora lub wyższym.

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia zostaną przesłane Autorom abstraktów najpóźniej do 24 lutego 2019 roku.

Warunek czynnego uczestnictwa w konferencji (z referatem) stanowi uiszczenie opłaty konferencyjnej (szczegółowe informacje w zakładce “Rejestracja”). W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatorów do 20 marca 2019 roku drogą mailową (kms@uj.edu.pl), aby możliwe było wprowadzanie odpowiednich zmian w programie Kongresu. Opłata konferencyjna nie podlega w tym przypadku zwrotowi.